Turistické stezky 

 Úvod
 Cyklotrasa 1
 Cyklotrasa 2
 Bouřka
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Mapy
 
Zajímavé odkazy

 

 

Tabi©2005


                               

Pálava 2016

Chráněná krajinná oblast Pálava byla vyhlášena dne 19. 3. 1976 na území o rozloze 83 km² zahrnujícím hřebeny Pavlovských vrchů, Milovický les a sníženinu jižně od něj až po státní hranici s Rakouskem. CHKO Pálava ochraňuje nejcennější biotopy druhově bohatých skalních, drnových a lučních stepí, lesostepí, teplomilných doubrav a suťových lesů vyvinutých na vápencových kopcích Pavlovských vrchů. Lesní komplex Milovického lesa tvoří teplomilné doubravy a panonské dubohabřiny se dvěma oborami pro chov zvěře.V nivě Dyje mezi Novými Mlýny a Bulhary se střídají lužní lesy s jinými mokřadními nebo vodními společenstvy.

Tabi                                             

k.t@centrum.cz      
http://www.tabi.cz